A “TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ” projekt szakmai beszámolója

A TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0006

A TÁMOP-3.3.10.A-12-2012-0006 jelű „TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ” c. pályázat megvalósításának célja az intézménybe járó diákok lemorzsolódásának csökkentése, a középfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének segítése, a tanulók továbbtanulási arányának, a felsőoktatásba való bejutásának növelése volt, melynek során a bevont HH-s és HHH-s tanulók számára mentoraik pedagógiai, életvezetési tanácsadással és személyiségfejlesztő, közösségépítő tevékenységükkel, szabadidős és kulturális eseményeken való részvételek szervezésével, családlátogatással, valamint a befogadó tanulási környezet kialakításával erősítették a diákokban kialakult továbbtanulási szándékot, nyelvi előkészítővel induló osztályaink tanulói esetében növelték a nyelvvizsgával megszerzésének esélyét.

A pályázatba bevont 43 tanuló közül 30fő HH-s, 13 fő HHH-s, közülük 2 fő roma származásúnak vallja magát. A tanulókkal 17 mentortanár és 21 fejlesztő pedagógus foglalkozott egy v. két általuk kiválasztott, a továbbtanulás szempontjából kulcsfontosságú tantárgyból: matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, mezőgazdasági alapismeretek. A mentorálás heti rendszerességgel, a fejlesztő foglalkozás többnyire heti rendszerességgel, illetve igény szerint tört. A projekt megkezdésekor a mentorok a diákoknál egy ún. bemeneti mérést végeztek, melynek eredményéről a fejlesztő tanárokkal konzultáltak, s az itt meghatározott feladatok mentén kezdődött meg a mentorálási és a szaktantárgyi fejlesztő munka. A fejlesztő tanárok fejlesztési naplót vezettek és havi rendszerességgel konzultáltak a diákok mentoraival, melynek során beszámoltak a mentoráltak előmeneteléről.

A mentorok heti rendszerességgel foglalkoztak mentoráltjaikkal, negyedévente egyéni fejlesztési tervet készítettek, s az abban kitűzött feladatok, célok megvalósítását értékelték (Menetorálási térkép). A munka során elvégzett feladatokat (tanulási, életvezetési, személyiségfejlesztő beszélgetések, konzultációk, tesztek, kérdőívek) egyéni fejlesztési naplóban (Mentorálási napló) dokumentálták és családlátogatásokon tájékoztatták a szülőket. A rend-szeres foglalkozások eredményeként tanulóink és mentoraink megvalósították a projektben kitűzött céljainkat.

A projektben kötelezően megvalósítandó tevékenységek során az összetartozás érzésének mélyítése, a mentoráltak együttműködő képességének fejlesztése, az esetleges kulturális és szociális hátrány kompenzálásának érdekében közösségépítő- és kapcsolaterősítő programokat szerveztünk. Így mentoráltjaink színházlátogatáson vettek részt a Csokonai Színházban, könyvtárlátogatáson megismerkedtek a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával, kikapcsolódtak és élvezték a természeti és a történelmi látnivalókban bővelkedő Füzéri várhoz szervezett egész napos kirándulást. A környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyre nagyobb hangsúlyt kapó megújuló energiaforrások takarékos használatát megismertető Megújuló Energiapark látogatásán rengeteg új környezetvédelmi információval gazdagodhattak. Megtekintették a Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontját, jelen voltak a magyar és a chilei kultúra és gasztronómia legfontosabb elemeit bemutató Kultúrák találkozása rendezvényen, a nemzetközi kapcsolatokat erősítő erdélyi testvériskolánk fogadásán, a Wass Albert Emléktábla koszorúzási ünnepségen, a Megyei Wass Albert vers- és prózamondó versenyen. Meghallgatták a Nyitott Bíróság c. előadást, melynek célja a diákokhoz közelebb hozni a magyar törvénykezés rendszerét. Előadásokat hallgattak környezetvédelemmel kapcsolatos és drogprevenciós célú témákban.

Továbbtanulási szándékuk elősegítése érdekében találkozót szerveztünk a munkájukban sikeres volt tanítványainkkal, így Botos Szilvia phd. és Fekete Zsóka mangalica tenyésztő és lovasoktató mesélt életútjáról és elért sikereiről, s lehetőségeikről tájékozódhattak a DE GVK, valamint a DE MÉK Nyílt Napjain.

Kolléganőnk workshop-on ismertette a pályázatban folyó munkát Debrecen érdeklődő középiskolai tanárainak és egyetemi oktatóinak. Néhány diákunk meglátogatta régi általános iskoláját, osztályfőnökeit és tanárait, s tájékoztatta őket a projektben folyó tevékenységekről.

Együttműködő partnereink közül a Kentaur Egyesület segítségével a tanulók számára kulturális, sport- és szabadidős rendezvényeket biztosítunk, a DLA érintett edzőivel a gimnáziumi sportiskolai osztályok tanulóiról folyamatos konzultációt tartunk. A mentoráltak közül az iskolai diákönkormányzat tevékenységében is részt vevő diákjainkat delegáljunk a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület által támogatott Megyei Diákönkormányzat szervezetébe.

Megtörtént az irodai anyagok, tanulói csomagok, a “C” és „D” típusú kommunikációs táblák megvásárlása, és a tervezett időben történő kihelyezése. Beszerzésre került a projektmenedzsment részére 1 db asztali számítógép és nyomtató, a mentorok és fejlesztők számára 2db asztali számítógép, 6 db laptop és 2 db projektor.

Debrecen, 2014. szeptember 1.

Kovács Árpádné
szakmai vezető