fejléckép1fejléckép2fejléckép3fejléckép4
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Közzétéve: 2015. október 06., kedd - 18:12

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0531

“Példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező referencia-intézménnyé válás” c. pályázat megvalósítása

A projekt célja

Projektünk legfontosabb célkitűzése, hogy referencia-intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáljuk a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat, kidolgozott jó gyakorlatainkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek.

Innovatív tantestületünk felkészül a jó gyakorlataink átadására, és nyitottá válik más intézmények tapasztalatainak átvételére. Szakmai műhely működik kompetencia-alapú oktatás és az IKT technológiák alkalmazása területeken, s ehhez megteremtjük a szükséges szakmai és technikai feltételeket.

Referencia területeink, melyek felkészülésünk és kínálatunk szerves részét képezik:
A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó, az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény.

Jó gyakorlataink:

A projekt megvalósítása során végzett fő tevékenységeink:

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság ideje alatt folytatjuk a jó gyakorlataink gyűjtését, nyilvánosságra hozatalát. Iskolai honlapunkon külön linket hozunk létre a szolgáltatások és az eredmények bemutatására. A program befejezése után 30 fő pedagógus és 4 fő vezető válik alkalmassá arra, hogy a referencia-intézménnyel kapcsolatos feladatokat ellássa.
A fenntarthatóság ideje alatt belső szakmai képzéseken keresztül biztosítjuk újabb kollégák felkészítését, a tapasztalatok átadását.

Az esélyegyenlőség érvényesülése

Esélyegyenlőségi terv megléte

Környezeti fenntarthatóság

Az intézményi fejlesztési terv megvalósítása

Felkészítések, továbbképzések

2012. szeptember 27-29.
Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében

A 30 órás nevelőtestületi továbbképzésen 30 fő vett részt, mely segítséget nyújtott a pedagógusoknak az oktató-nevelő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tette a pedagógusainkat önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére. Segített őket motivációjuk tisztázásában, tudatosításában. Relaxációs, stressz-csökkentő technikák megtanításával hozzájárult a pedagóguspálya lelki terheinek csökkentéséhez, a kiégés megelőzéséhez, az egészségtudatos magatartás mindennapi alkalmazásához, az életvitel megváltoztatásához, a stressztűrő-képesség fokozásához, és ezáltal az oktató-nevelő munka minőségének javulásához.

2010. szeptember 15.
Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

A képzésen intézményünkből két fő vett részt. A képzés célja az volt célja, hogy a referencia intézményeket, azok érintett kollégáit segítse abban, hogy tudatosan és eredményesen felkészülhessenek arra, hogy felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Megismerkedtek a megújult pedagógusképzés szemléleti változásával, tanuláselméleti hátterével, gyakorlatorientált módszertanával. Felmérhették intézményünk jelenlegi felkészültségi szintjét és megismerték a minimálisan elvárt feltételeket (jogi, szervezeti, humán-erőforrás, stb.).

2012. szeptember 15-16.
PR-tevékenység és célirányos kommunikáció

A továbbképzés a leendő referenciaintézmény szolgáltatói piacon történő megjelenését segítő tevékenységeket vázolta fel.

A PR fogalmak tisztázásával alapozott a képző, majd olyan helyzetgyakorlatokat tartott, amelyek a marketing kommunikációt erősítették. Önálló feladatként meg kellett fogalmazni a referencia-intézmény erősségeit bemutató kommunikációs üzenetet, illetve feladat/eszközmátrixot kellett készíteni a jó gyakorlatok terjesztéséhez, bemutatásához, eladásához kapcsolódóan.

2012. szeptember 20-22.
Érzelmi intelligencia

Csoportos, 30 órás továbbképzés volt melyen három fő vett részt intézményünkből, mely a következő témákat ölelte. fel.

2012. szeptember 28-29.
Referencia – intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása

Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen két fő vett részt intézményünkből. A továbbképzés felkészített arra, hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformáit hogyan építsük be intézményünk mindennapi gyakorlatába. Bemutatta a referencia-intézményi tevékenység egyes elemeit:

2012. október 19-21.
Felkészítés a mentorálás mesterségére

Csoportos, 30 órás, akkreditált továbbképzés volt, melyen hárman vettünk részt. A képzés felkészítette az intézményben dolgozó pedagógusokat a mentori munkára, tanácsadói attitűdjük, felnőttképzési kompetenciáikat formálta, segítette a mentorálás módszertanának elsajátítását.

2012. október 26-27.
Hálózati együttműködések, kapcsolatok

Csoportos, 15 órás továbbképzés volt melyen három fő vett részt intézményünkből. A továbbképzés a hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtott:

2012. október 29.-november 4.
Felkészülés a gyakorlóhelyi mentori feladatokra

A továbbképzés alatt a programban résztvevők felkészültek a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására, a gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatosan a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban és külső gyakorló helyeken.

A továbbképzés keretében sor került: a szakterületi szakismeretek továbbfejlesztésére, a tanári képesítés megszerzésének követelményeiben meghatározott képzési célok közvetítésére, a tanárjelöltek gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására és a pedagóguskompetenciák fejlesztésére való felkészülésre.

A képzés segítséget nyújtott a fontos hazai és nemzetközi, új kutatások megismeréséhez, a gyakorlóhelyi mentortanár feladatainak megismeréséhez (gyakorlati példákon keresztüli tapasztalatszerzés által), az attitűdjük és befogadó szemléletük fejlesztéséhez.

A szakmai megvalósítók kidolgozták az alábbi dokumentumokat:

A projekt végén sajtóközleményben tájékoztattuk a nyilvánosságot.